Tjänster

Tjänster

Utforska

Våra tjänster

Här finns möjlighet till utvecklingsarbete i följande former:


  • Psykoterapi för ungdomar och vuxna, parterapi, krisbearbetning, utbildningsterapi.
  • Handledning individuellt eller i grupp till personal inom vårdande verksamhet.
  • Ledarskapsutveckling till personer i ledande befattning.
  • Teamutveckling för tillvaratagande av teamets fulla  potential.

Utforska

Psykoterapi

De upplevelser vi har inverkar på vårt sätt att vara och tänka, färgar hur vi ser på världen och oss själva. Ibland hamnar vi svårigheter och vet inte riktigt hur vi ska komma vidare. Då kan det behövas professionell hjälp, i form av psykoterapi.  Någon utomstående som man kan beskriva sin situation - sin inre och yttre värld - för. Det kan ge möjlighet att hitta nya sätt att tänka, handla och se på sig själv och andra. Tillsammans kan vi också upptäcka nya samband eller sidor hos dig. Ibland finns det upplevelser man behöver gå igenom tillsammans med någon annan för att kunna använda dem som en livserfarenhet.


Krisbearbetning efter att något plötsligt, oväntat  påverkat livssituationen på ett omvälvande sätt. Händelsen tycks först overkligt, därefter uppstår kaos, starka känslor och vi vet inte hur vi ska klara ut situationen. Genom krisbearbetning i samtal här finns möjligheten att få reagera, uttrycka känslor och tankar, gå igenom och sortera upplevelser, samt söka möjliga vägar vidare.


Som par kommer man ibland till ett skede i relationen , där det inte räcker att försöka tala med varandra, utan en tredje neutral person behövs för att styra samtalet så att tankar, känslor och upplevelser får komma till uttryck och nå hela vägen fram till partnern. Det ger möjlighet till att bli tydligare som personer för varandra, och därmed underlättas kontakt och kommunikation.


Utbildningsterapi erbjuds som del av grundutbildning i psykoterapi (steg 1) eller påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2) .


Till mig finns det möjlighet att komma för kortare eller längre psykoterapeutisk behandling, både för ungdomar och vuxna, individuellt eller i par. Vi har först ett inledande samtal där vi går igenom din situation och bestämmer om och hur vi ska jobba vidare tillsammans.


Min grundsyn utgår från anknytningsteori och mentalisering, affektteori och psykodynamisk teori, med ett relationellt arbetssätt. Det innebär ett öppet, respektfullt, ömsesidigt samarbete där vi gemensamt utforskar och klargör vad som varit, hur det är just nu och hur ditt mående och din livssituation skulle kunna förbättras.


Utforska

Handledning

I vårdande och behandlande arbete med människor behöver man som personal stanna upp med jämna mellanrum och klargöra vad som händer i arbetssituationen.


I handledning arbetar vi med att medvetandegöra, tydliggöra och strukturera upp vad som upplevs problematiskt och besvärligt.

Därefter kan vi överväga hur de identifierade problemen och frågeställningarna ska hanteras. Här breddar vi perspektivet och synen på vilka olika alternativa förhållningssätt och åtgärder som skulle vara möjliga, lämpliga och passande. Vi gör överväganden kring vilka utfall och konsekvenser som kan uppstå och som ni vill uppnå, för att åtgärderna och handlingsalternativen ska bli väl förankrade hos den som ska omsätta det som framkommit i praktiskt arbete.


På det viset sker en ökad kompetens, mognad, utveckling, emotionell stabilitet och  yrkesmässig skicklighet hos de handledda.


Arbetet kan ske individuellt eller i en arbetsgrupp.

Processhandledning eller konsultativ handledning.


Utforska

Ledarskap

Ledarens enastående position i en verksamhet utgör både potential och begränsning. Det innebär ett balanserande som man många gånger är ensam i att hantera.  Ledarskapet omfattar att vara strategisk, fatta beslut och leda andra människor, men även att hantera sina egna reaktioner, tankar och upplevelser.


Förhållningssättet i ledarskapsrollen är av stor betydelse vid bemötandet av människor inom och utom verksamheten,  i olika situationer. Bemötandet har stor inverkan på utvecklingen av relationerna, som i sin tur ligger till grund för verksamhetens utveckling och framgång. Det gäller dels medarbetarnas solidaritet och arbetsglädje, vilket inverkar på effektiviteten i verksamheten. Det gäller också i vilken mån kontakterna med aktörer i omvärlden blir smidiga och positiva.


Sekretesskyddade samtal med utrymme för reflektion förbättrar förutsättningarna för att nå ett klartänkt, väl avvägt beslutsfattande och bemötande gentemot andra. Här arbetar vi med att på ett professionellt sätt strukturera situationen, göra den mer tydlig och reflektera kring olika alternativa handlingar, skeenden och vägar vidare.


De ledarskapsutvecklande samtalen kan ske med återkommande regelbundenhet eller genom tillfällig kontakt.


Utforska

Teamutveckling

Kvaliteten på medarbetarnas samarbete i ett team eller arbetslag skiftar över tid, beroende på arten och graden av gruppmedlemmarnas kännedom om varandra. Detta påverkas av vilken fas och form gruppen befinner sig i ur gruppsykologiskt perspektiv.


För att arbetet i en grupp ska fungera optimalt behöver den i vissa skeden teamutveckling. Det stimulerar och understödjer en ökad stabilitet och känsla av samhörighet som leder till ökad trygghet, tillit och solidaritet. Med detta kommer en upplevelse av att arbetet känns mer engagerande, meningsfullt, givande och värdefullt. Teamutvecklingsarbetet syftar till att arbetsgruppens medlemmar ska nå ökad ömsesidig tolerans och minskad friktion. Genom att låta gruppmedlemmarna bli tydligare gentemot varandra med hur de fungerar, ser på och tar sig an sin arbetsuppgift, sitt yrkesuppdrag, ökar gruppens förmåga att arbeta i samklang, i en gemensam riktning.


Arbetet med teamutveckling kan ske i många olika former, beroende på behov och  önskemål. Vid ett uppdrag görs inledningsvis en inventering av den rådande situationen, syfte och mål. Därefter presenteras för uppdragsgivaren ett förslag till upplägg av teamutvecklingsarbetet. Det kan innehålla såväl teoretiska delar som praktiska övningar, samt projektiva och symboliska arbetsformer. Centralt är i alla lägen att väcka medarbetarnas uppmärksamhet, engagemang och ambitioner till ett förbättrat arbetsresultat och samarbetsklimat.


Copyright @ All Rights Reserved